The IT Crowd

Уиииииииииииииии… Денят започва с добра новина – сезон номер 3 (словом: три) започва в петък (21 ноември).

UPDATE:
Серията беше яка 🙂

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Comment