От терасата…

smiley

Мисля, че на етажа където е тази тераса са предимно програмисти 🙂

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

4 Comments